Truyền hình

FLEXI 1

FLEXI 1200 kênh

20%

64%40.000đ/tháng110.000đ/tháng

FLEXI 2

FLEXI 2200 kênh

20%

55%50.000đ/tháng110.000đ/tháng

SPORT

SPORT200 kênh

20%

190.000đ/tháng